English ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Pigiarniq font may be needed for Inuktitut

ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ (09:00:00 EDT ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ 21 ᐊᒃᑐᕙ 2020)

ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᐅᑉ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ, 10 ᒪᑦᓯ 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70° 50' 38"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68° 51' 51"

* ᓄᐊᑕᐅᓱᑦ ᐃᑲᕐᕋᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏ
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -4.9 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ SW
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 9.0 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 74.0 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 95.53 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -2.8 °C

ᕿᒥᕐᕈᐊᕆᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᖅ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓᑕ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᖓᒎᖅᑐᒥᓂᑦ

       

ᒪᐃ 2016ᒥᑦ ᒪᐃ 2017ᒧᑦ

ᒪᐃ 2015ᒥᑦ ᒪᐃ 2016ᒧᑦ*

*ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᖅ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᖓ ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᓕᑐᐊᖅ ᒪᐃᒥᒃ ᐊᒃᑑᕙᒧᒃ. ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᒃ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑐᒥᖅ ᐊᒃᑑᕙᒥ

ᒪᐃ 2014ᒥᑦ ᒪᐃ 2015ᒧᑦ*

*ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᒃ ᐊᐳᑎᖃᖅᑐᒥᓂᖅ ᑐᖔᒍᑦ ᐊᒃᑑᕙ 9 2014 - ᒫᐃᒧᑦ 13 2015

ᒪᐃ 2013ᒥᑦ ᒪᐃ 2014ᒧᑦ