English ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Pigiarniq font may be needed for Inuktitut

ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ (08:00:00 EDT ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ 21 ᐊᒃᑐᕙ 2020)

ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᐅᑉ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ, 10 ᓯᑎᐱᕆ 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70° 18' 50"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68° 9' 24"

* ᓄᐊᑕᐅᓱᑦ ᐃᑲᕐᕋᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏ
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -0.9 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ WNW
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 16.9 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 72.0 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 99.67 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -2.3 °C

ᕿᒥᕐᕈᐊᕆᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᐊᐃᓚᖅᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓᑕ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᖓᒎᖅᑐᒥᓂᑦ

       

ᒪᐃ 2016ᒥᑦ ᒪᐃ 2017ᒧᑦ

ᒪᐃ 2015ᒥᑦ ᒪᐃ 2016ᒧᑦ*

*ᐊᐃᓚᖅᑕᓕᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᖓ ᐱᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑉ ᐃᓚᖓᒍ. ᓴᖅᑭᔭᖅᑎᑕᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᒪᑳᓪᓚᓐᓂᖅᐸᑕ

ᒪᐃ 2014ᒥᑦ ᒪᐃ 2015ᒧᑦ

ᒪᐃ 2013ᒥᑦ ᒪᐃ 2014ᒧᑦ