English ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Pigiarniq font may be needed for Inuktitut

ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ (07:00:00 EDT ᓇᒡᒐᔭᐅᓕᖅᑭ 21 ᒪᑦᓯ 2023)

ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᐅᑉ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ, 10 ᒪᑦᓯ 2009
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69° 50' 48"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70° 31' 12"

* ᓄᐊᑕᐅᓱᑦ ᐃᑲᕐᕋᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏ
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᕆᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓᑕ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᖓᒎᖅᑐᒥᓂᑦ

       

ᒪᐃ 2016ᒥᑦ ᒪᐃ 2017ᒧᑦ*

*ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓚᑦ ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃᒧ ᒪᐃ 2016ᒥᑦ ᒪᐃ 2017ᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᒃ ᐱᐅᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓄᒃ

ᒪᐃ 2015ᒥᑦ ᒪᐃ 2016ᒧᑦ*

*ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓚᑦ ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃᒧ ᒪᐃ 2015ᒥᑦ ᒪᐃ 2016ᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᒃ ᐱᐅᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓄᒃ

ᒪᐃ 2014ᒥᑦ ᒪᐃ 2015ᒧᑦ*

*ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᒃ ᐱᐅᓐᓂᖏᑦᑐᖅ ᔪᓚᐄ 10, 2014 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᙲᓐᓇᓕᖅᑐᒥᓂᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ

ᒪᐃ 2013ᒥᑦ ᒪᐃ 2014ᒧᑦ*

*ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᐅᑉ ᕚᑕᓕᖓ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑐᒥᐅᖕᒪ ᐊᕐᕋᒍᓕᒫᖓᔪᒥᒃ ᓴᖅᑭᔭᖅᑎᑦᑎᖏᑦᑐᑦ